ГОТИ И КЕЛТИ

     Клубното ни оборудване за нашите готски войни за периода на 3-ти век от Н.Е.

Част от нашето ново Келтско оборудване включващо новият ни „синеок” келтски щит направен за нас в Германия.Жълтият и син цвят който сме избрали символизират синеоките и руси келти.

Новите ни 3 конични шлема.

     Ние разполагаме с над 10 пълни комплекта (от този тип) за нашите клубни членове!
     За нашите нужди ние създадохме този готски Spangenhelmet модел от 3-ти век въз основа на археологически артефакти.
     Ние използвахме това оборудване и за нуждите ни за устие във фестивал в Roman Festival Apulum 2015.

"Roman Festival Apulum 2015"


     Където то влезе успешно в окомплектоването на нашите Келти.
     На този фестивал ние показахме като противници на римляните нашият нов клуб който е към нашата асоциация: Taranis Celtic re-enacting group.
     Келти са били многобройни в тогавашните дакийски земи.Така, че няма съмнение, че келтските племена са били рамо до рамо с даките и другите съюзни племена в войната срещу римляните.
     Келтските воини са споделяли много победи в редиците на армията на Децебал. В края на краищата, Децебал е име с келтски корен и означава "Точният владетел”. Той вероятно е от келтското племе Decies / Деси, която звучи много близо до името на Даки. Цялата Римо-Дакска война е увековечен в Триумфалната Арка на Траян. Траяновата колона показва ясно присъствието на келтски воини във военни сцени полуголите и мустакати войни несъмнено са келти.
     Територията позната ни като Дакия била населена от различни други племена – на запад било силно келтското влияние. С такъв произход били племената на анарти, тевриски и салдени. На североизток костобоките, гети, бастарни и сармати. Между реките Днестър и Тиса живеели бастарните. Произходът им не е изцяло уточнен античните автори - Страбон и Тацит ги считали за германци, докато Ливий, Апиан и Плутарх говорели за тях като за келти. На териториите на съвременна Влахия и Олтения живяли племената на бурите и саките. Отношенията между всички таи племена били враждебни и те непрекъснато воювали помежду си за доминиране върху различните територии на Дакия.
     От време на време се създавали племенни обединения с цел нападения над Римските провинции на юг от Дунав с цел грабежи.
Източник: iongrumeza.com 

Roman Festival Apulum 2017